blog.kotamiyake.me

為せば成る、為さねば成らぬ何事も

特定のバージョンをインストール

$ gem install rails -v 5.0.0.beta4

特定のバージョンでアプリを作成

$ rails _5.0.0.beta4_ new sample